Tiivistelmä hankkeesta

Meijän Mikkeli / Game Lab Mikkeli -hankkeen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset mikkeliläiset. Hanke rakentaa ja tukee yhteisön syntyä, jossa kuntalaiset voivat osallistua ja oppia pelien tekemisestä sekä tutustua erilaisiin pelikulttuureihin. Yhteisön keskeisiin arvoihin kuuluvat osaamisen jakaminen, yhdessä oppiminen sekä toisten hyväksyminen taustatekijöistä riippumatta.

Hankkeen toiminta tapahtuu erilaisissa osallistujille luonnollisissa ympäristöissä. Rakentuvan yhteisön käyttöön hankitaan sopiva työtila, jossa osallistujat voivat kokoontua. Lisäksi huomioidaan internetin tarjoamat mahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumattomaan harrastamiseen.

Hankkeen toimintaa läpileikkaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teema, jolloin myös liikapelaamisen ja peliriippuvuuden ilmiöt huomioidaan. Hanke mahdollistaa osallistujilleen erilaiset lajikokeilut sekä yhteiset liikuntaryhmät. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osalta myös ravinnon ja unen merkitys huomioidaan toiminnassa.

Hanke on yksi Meijän Mikkeli -hankkeen ns. tuensiirtohankkeista. Meijän Mikkeli -hanke tarjoaa kolmannen sektorin toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen vahvan tuen, josta myös Game Lab Mikkeli -hanke hyötyy. Hanke tarjoaa panoksenaan verkostolle tukea tulevan osallisuusportaalin tekniseen toteutukseen sekä siihen mahdollisesti liittyviin pelillisiin kokeiluihin.

Hankkeen toteutuksen käytännön toimenpiteet:

  1. Ohjatut pelinkehitysryhmät, joiden teemat määrittyvät osallistujien kiinnostuksen mukaan. Ryhmien toiminnan jatkuminen myös kokoontumiskertojen ulkopuolella mahdollistetaan yhteisen fyysisen työtilan sekä verkkoratkaisujen avulla.
  2. Lyhytkestoiset pelinkehitystapahtumat eli “game jamit”, jotka välitetään verkkoon paikasta riippumattoman osallistumisen mahdollistamiseksi. Tapahtumia toteutetaan eri ympäristöissä sekä eri aiheisiin painottuen. Yksi aihealue on eSports eli elektroninen urheilu, jota kokeillaan tapahtumien muodossa.
  3. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teema sisältäen myös liikapelaamisen, peliriippuvuuden ja muiden peleihin liittyvien haitallisten ilmiön tarkastelun. Hyödynnetään olemassa olevat asiantuntijapalvelut.
  4. Hankkeen toiminnasta eteenpäin johtavat polut suunnitellaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten (Esedu ja Xamk) kanssa, mm. erilaisten hyväksilukujen tai harjoitteluiden muodossa. Työllistymiseen sekä yrittäjyyteen tukeminen suunnitellaan muut toimijat huomioiden.
  5. Hankkeen osallistujien sekä kuntalaisten yhteiskunnallisen osallisuuden tukeminen mm.  toteuttamalla erilaisia tapahtumia ja -ryhmiä eri ympäristöissä sekä Meijän Mikkeli -hankkeen osallisuusportaalin avoimuuden näkökulmien huomiointi.